Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ännu långt kvar till jämlikhet - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Jämställdhet

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Ännu långt kvar till jämlikhet, bild: Anna SeppoEn bit kvar till jämställdhet

I länder där kvinnor har svårt att delta i utbildning, arbetsliv och beslutsfattande blir hälften av befolkningens begåvning, kunnande och möjligheter oanvända.

Med jämställdhet mellan könen avses att kvinnor och män har jämlika rättigheter, skyldigheter och möjligheter såväl i hemmet, arbetslivet som i samhället.

Jämställdheten mellan män och kvinnor förverkligas ändå inte helt någonstans i världen. Eftersom kvinnorna överallt är i en sämre position än männen är det kvinnornas ställning som borde förbättras så att jämlikhet kunde uppnås.

Utvecklingsländernas kvinnor har det svårast

Speciellt i utvecklingsländerna är kvinnornas ställning dålig. Störst är ojämställdheten i Afrika söder om Sahara och i södra Asien, där fattigdom och ojämställdhet ofta går hand i hand. En stor del av världens fattiga är kvinnor.

Kvinnan i utvecklingsländerna är ofta outbildad, bortgift som ung och i hemarbete, utan egna inkomster och utan ekonomisk makt i hemmet. Hon kan inte räkna bytespengarna på torget, läsa instruktionerna på läkemedelspaketet och vet inte hur hiv smittar. I hemmet möter hon ofta våld. Den bristfälliga hälsovårdsservicen gör att hon löper stor risk att dö under graviditeten eller förlossningen. Hon kan inte heller ärva eller äga land eller egendom till exempel om hennes man dör.

Jämställdhet en förutsättning för utveckling

Människornas välmående ökar inte och fattigdomen minskar inte om inte utvecklingsländernas kvinnor får en jämlik möjligheter att delta och utvecklas. Att främja kvinnornas jämställdhet är också att främja de mänskliga rättigheterna.

I familjer där kvinnorna är utbildade och har egna inkomster används en större del av pengarna för barnens och hela familjens välmående. Jämställda kvinnors familjer är mer utbildade, mindre och friskare, vilket också sätter fart på samhällets ekonomiska tillväxt.

Positiv utveckling

De viktigaste åtgärderna för att främja jämställdheten är utbildning av flickor, bättre hälsovård för gravida kvinnor och en ökning av kvinnornas egna inkomster. Också kvinnornas samhälleliga och politiska påverkningsmöjligheter borde förbättras.

Under de senaste årtionden har det skett en betydande positiv utveckling i fråga om jämställdheten. Ett viktigt budskap är att jämställdhet mellan könen kan uppnås. 

FN: jämställdhet och millenniemålen

Jämställdhet mellan könen och förbättring av kvinnornas ställning är ett av FN:s åtta millenniemål för utveckling. Kvinnornas jämställdhet främjar också de andra utvecklingsmålen: minskning av fattigdomen och  mödra- och barndödligheten, bekämpning av hiv och aids, och befrämjande av hållbar utveckling.

År 1979 skapades FN fördraget som förbjuder diskriminering av kvinnor. Fördraget tvingar de stater som skrivit under att stifta lagar som ska leda till att diskriminering inte förekommer och jämställdhet nås.

Finland: jämställdhet och utvecklingssamarbete

Finland har förbundit sig till att befrämja jämställdhet och kvinnornas ställning och rättigheter genom att beakta jämställdhetsaspekten i allt utvecklingssamarbete.

Finland uppmärksammar kvinnornas möjligheter att delta i politiskt och ekonomiskt beslutsfattande både i fredstider och under konflikter. Kvinnornas roll i frågor som berör klimatförändringen är en viktig punkt för Finland. Finland stöder aktivt befrämjandet av kvinnornas rättigheter samt sexualvård och reproduktiv vård internationellt.

Ojämställdheten på alla områden i livet

Två tredjedelar av världens 1 miljard fattiga är kvinnor och flickor.

60 % av världens analfabeter är kvinnor.

Familjevåld drabbar uppskattningsvis var tredje kvinna i världen.

Omkring 650 000 kvinnor och flickor faller årligen offer för människohandeln, oftast inom sexhandeln.

I utvecklingsländerna dör årligen en halv miljon kvinnor antingen under graviditeten eller förlossningen.

Lagarna i många länder erkänner inte kvinnors rätt att ärva eller äga land.

17 % av världens parlamentariker är kvinnor.

Kvinnors löner är i snitt 25 % mindre än mäns.

Text: Veera Pensala / Zona Sur + Baobab

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på internet

Uppdaterat 6.7.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi