Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ny regering, nya tag - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 14.6.2007 | Utrikesministeriet

Ny regering, nya tag

Minister Gunilla Carlsson anser att Sveriges biståndspolitik redan länge varit i behov av reformer för ökad effektivitet.

Gunilla Carlsson har konstaterat att Sverige i nuläget har för många samarbetsländer. Antalet betydande samarbetspartners borde vara så pass begränsat att ansvarige ministern skulle kunna rabbla upp dem om hon väcks mitt i natten. De som nu bereder landfokuseringen tröstar sig dock med att ministern är känd för att ha ett gott minne.

Vad fungerar som det skall och vari ligger de största utmaningarna?

 Carlsson: ”Jag imponeras av kompetensen och det starka engagemang som jag möter både på ambassaderna utomlands och här på utrikesdepartementet. Den svenska utvecklingspolitiken lider dock av ett mångårigt eftersatt reformbehov vad gäller effektivitet och styrning. Det är den största utmaningen att komma till rätta med. Den förra regeringen har inte förmått att leva upp till sitt ansvar, trots riksdagens uttryckliga begäran. Nu har jag satt igång ett reformarbete för att säkerställa kvalitet och effektivitet i det svenska utvecklingssamarbetet, både för det bilaterala såväl som för det multilaterala.”

 Är en mera omfattande justering av biståndspolitiken med nya prioriteringar att vänta?

”Sveriges politik för global utveckling, PGU, från 2003 är en samlande utgångspunkt för vårt arbete, och den borgerliga alliansregeringen har dessutom slagit fast vikten av att tänka nytt och bredda utvecklingspolitiken. Jag kan sammanfatta några korta exempel på detta: en generellt ökad tonvikt på mänskliga rättigheter och demokrati, genderperspektivet ska beaktas i genomförandet av politiken, den gemensamma utmaningen att möta klimathotet ska vävas in i arbetet och sambandet kring utveckling och säkerhet i utrikespolitiken har fått ett större fokus.”

Vad anser du om möjligheterna att nu en gång för alla driva igenom målet att begränsa antalet insatser och samarbetsländer?

”Förutom att alliansregeringen nu tar riksdagens krav på allvar, kommer vi också att svara upp emot Parisagendans krav på effektivisering i form av att Sverige som givare måste begränsa sina insatser i ett samarbetsland till färre sektorer, samt en tidigare DAC-utvärdering som riktade kritik mot brister i kvalitet och styrning av det svenska biståndet.

Arbetet med landfokusering pågår och mynnar ut i ett regeringsbeslut efter sommaren. Bland urvalsgrunderna ingår faktorer som: vilka länder som mest behöver bistånd, mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning, möjligheterna för att effektivt kunna använda det svenska och samlade internationella biståndet och var Sveriges komparativa fördelar kan göra mest nytta.

Målet är att stärka partnerskapen med våra viktigaste samarbetsländer och säkerställa hög kvalitet och effektivitet i biståndet. Vi kan därigenom skapa förutsättningar för ett stärkt svenskt ledarskap i det internationella utvecklingssamarbetet.”

Hur ser du på utmaningen att förvalta och använda de alltjämt växande biståndspengarna så att kraven på innehåll, kvalitet och effektivitet uppfylls?

”För att skapa legitimitet för utvecklingssamarbetet har jag inlett ett reformarbete som står på tre ben. Arbetet med landfokusering, en strategi för det multilaterala utvecklingssamarbetet samt ökat fokus på resultatet.

För det sistnämnda har vi nu också satt igång ett arbete med en modell för förstärkt resultatstyrning. Den omfattar policyer, samarbetet med länder och regioner, övrig bilateral verksamhet, det multilaterala utvecklingssamarbetet och styrning av Sidas myndighetsnära arbete.”

Kommer utvecklingssamarbetets tyngdpunkt skifta över till det multilaterala, programstöden inkluderat?

”Det svenska biståndet är fördelat med ungefär hälften av budgeten för bilateralt och hälften för multilateralt utvecklingssamarbete. Jag vill ha en fortsatt balans mellan dessa eftersom de är viktiga komplement till varandra. Bland de europeiska givarländerna finns ett växande behov av ökad EU-harmonisering och där är min ambition att Sverige ska ta en ledande roll.”

Kan du nämna någon särskilt betydande upplevelse eller insikt från din tid som minister?

”Under mina resor får jag djupare insikter i hur vardagen ter sig för människor i våra samarbetsländer. Exempelvis är situationen i Sudan mycket tragisk, med en långvarig svårlöst konflikt som utvecklas negativt och blir än värre över tiden, och där den inhemska regeringen inte tar ansvar för landets egen befolkning.

Men det finns också positiva bilder, som den kraft jag möter hos kvinnor i utvecklingsländer. En tydlig bild av detta är att av alla låntagare i Grameen Bank i Bangladesh är 97 procent kvinnor. Jag har också själv träffat många kvinnor och flickor som kämpar för sina rättigheter och möjligheter. De skulle kunna göra mycket för utvecklingen i sitt land om deras möjligheter togs till vara, om de fick rätten att verka fritt, att få starta företag, fick tillgång till rättsväsendet, fick gå i skola och utbilda sig och slippa diskriminering, hot och våld.”

Max Holm

Biståndsminister Gunilla Carlsson har fungerat som förste vice partiordförande för Moderata samlingspartiet sedan 2003. Carlsson satt i Sveriges riksdag under åren 2002–2006 och i Europaparlamentet 1995–2002.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 14.6.2007


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi