Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Rent vatten – framtidens stora utmaning - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran:

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Rent vatten – framtidens stora utmaning

p> Av jordklotet är 70 % täckt av vatten men endast ca 2,5 % av det är sött vatten som lämpar sig för människor att använda. Den största delen av sötvattnet har kristalliserats till is och snö vid Sydpolen och på Grönland. Bara 0,01 % av allt vatten på jorden finns att tillgå som förnyelsebar naturresurs, och det borde räcka till både växter och levande varelser. Industrin och jordbruket förorenar vattendragen och grundvattnet, och i tredje världen bidrar också kloakvattnet. Dessutom gör översvämningar och den av växthusfenomenet förorsakade ökenspridningen att tillgången på sött vatten minskar. Beväpnade konflikter bidrar också till svårigheterna eftersom de försvårar människors tillträde till vatten. Enligt vissa uppskattningar saknar 2,7 miljarder människor vatten år 2015, på grund av vattenbrist eller därför att bristfällig avfallsvattenbehandling har förorenat det vatten som finns att tillgå. Att samordna den växande befolkningsmängden med den avtagande vattenmängden är en av världens största framtida utmaningar.

Man har redan strävat efter att hitta lösningar på problemet men de flesta av dem har tyvärr också nackdelar. T.ex. i Kina har de jättelika dammprojekten lett till att Gula flodens nedre lopp har krympt ihop till en liten bäck. Då man har borrat brunnar djupare har det lett till att arsenikhalterna i dem har stigit så mycket att de utgör livsfara för så väl människor som djur. Dessutom har det djupt liggande grundvattnet som borrats fram då man fördjupat brunnarna haft tusentals år på sig att samlas där, så det kommer inte att förslå särskilt länge. I USA, Kina och Indien konsumerar man grundvatten i snabbare takt än det förmår förnya sig, vilket gör att grundvattennivåerna ständigt sjunker.

Vatten behövs också för att producera föda. Vattenreserverna ansträngs särskilt mycket av jordbruket som förbrukar ungefär 70 % av det söta bruksvattnet: för att producera ett kilo vete behövs ca tusen liter vatten. Vattenbruket behöver effektiviseras för att världens växande befolknings ökande behov av föda ska tillfredsställas, och för att det ska bli över vatten för andra ändamål. T.ex. bevattning är ett problem i sig. I en av Unescos rapporter över 180 länder och områden framgår att 20 av dem använder mer än 40 % av sina förnyelsebara vattenreserver till bevattning. Av det vattnet förflyttas en stor del ut i världen som ”virtualvatten” i form av jordbruksprodukter, t.ex. i frukter.

Sparsam användning av vattenresurserna är den enda verkliga lösningen på vattenbristen. Dessutom behövs lokala lösningar som inte behöver vara dyra eller komplicerade. Ibland är det tillräckligt att se till att vatten inte läcker från ledningar och kärl. Vatten kan också återvändas många gånger så att det vatten man har tvättat sig med tas tillvara och används i trädgården, förutsatt att det inte medför miljöskador.

I Finland, det rena vattenparadiset, syns problemet knappt. Här använder vi t.o.m. samma rena dricksvatten som vi dricker till att spola toaletterna med. När vi spolar en gång på toaletten förbrukar vi lika mycket vatten som utvecklingsländernas invånare har att använda under en hel dag till att tvätta sig med, och dessutom till städning, matlagning och dricksvatten. Vattenbristen har spritt sig också till en del av länderna i väst som ändå har mycket mer resurser och teknologi för att åtgärda problemet än vad fattiga länder har.

År 2005 börjar FN:s vattendecennium. Under de följande tio åren påminner FN-kampanjen Water for Life om de lidanden som vattenbristen orsakar och om det globala samarbetet för att avlägsna vattenbristen. Av FN:s millenniemål som deklarerades år 2000 lyder ett att mängden människor som lever utan vatten ska vara hälften så liten år 2015. Den internationella vattendagen har firats runt om i världen varje år sedan 1993 på FN:s initiativ. Vid sidan av talrika konkreta vattenprojekt förbereder FN-organisationerna en säsongbetonad rapport om utvecklingen av världens vattenresurser, rapporten World Water Development.

 

Tekstit: Heta Muurinen
Kuvat: Hannamari Rinne, Marja-Leena Kultanen

Skriv ut Dela

Uppdaterat 5.2.2007


Skriv ut Dela
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi