Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingssamarbetets år - Utrikesministeriet: Global.finland: Utvecklingssamarbetet: Utvecklingssamarbetets år

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Utvecklingssamarbetets år

Det finländska utvecklingssamarbetets rötter finns i det arbete som Finska Missionssällskapet inledde i Amboland i Namibia på 1860-talet. Den finländska staten börja idka utvecklingssamarbete på 1950-talet, då två skogsexperter sändes till Punjab i Indien.

En internationell byrå för bistånd grundades år 1965 vid utrikesministeriet.

De första stegen

I början var utvecklingssamarbetet så kallad teknisk hjälp där finländska experter, kunnande och teknologi fördes till utvecklingsländerna för att stöda den industriella produktionen. I början av 1970-talet satte man upp målet att utvecklingssamarbetsanslagen ska uppgå till 0,7 procent av BNI, i enlighet med FN:s utvecklingsstrategi. Andelen hölls dock kring 0,15 och 0,21 procent hela årtiondet.

Förändringarnas årtionde

På 1980-talet utvidgades utvecklingssamarbetets verksamhet, innehållet och verksamhetssättet förändrades och man letade efter nya samarbetsländer. Utvecklingssamarbetet riktades till livsmedelsproduktion, miljöskydd och allt starkare till att minska fattigdomen. I likhet med många andra länder satte Finland villkor för samarbetsländerna gällande mänskliga rättigheter, demokrati och administration.

I enlighet med årtiondets linjedragningar blev åtta länder Finlands huvudsakliga samarbetsländer: Etiopien, Kenya, Zambia, Moçambique, Tanzania, Nicaragua, Nepal och Vietnam.

På 1980-talet växte utvecklingssamarbetsanslagen i jämn takt. Som störst var anslagen i början av nästa årtionde år 1991 då de utgjorde 0,8 procent av BNI.

Partnerskapens period

I början av 1990-talet kapades utvecklingssamarbetet i samband med depressionen och tyngdpunkten började så småningom flyttas från traditionellt projektstöd till budgetstöd och till att stöda sektorprogram och fonder.

Dialogen med samarbetsländerna blev allt intensivare på 1990-talet och målet blev ett jämlikt samarbete mellan givarlandet och mottagarlandet, ett partnerskap. Också mottagarens eget ansvar och aktivitet i ett förverkligt utvecklingssamarbete betonades från början av 1990-talet.

Efter att Finland blev EU-medlem 1995 fick landet vara med och fatta beslut om linjedragningar och innehåll för EU:s utvecklingssamarbete. Av utvecklingssamarbetets anslag kanaliseras omkring en femtedel via EU-

På 2000-talet har FN:s milleniemål för utvecklingen stått i centrum. Genom de åtta målen försöker man eliminera den absoluta fattigdomen. Också Finland har förbundit sig vid de här målsättningarna i sin utvecklingspolitik.

Enligt det utvecklingspolitiska programmet från 2007 är det möjligt att eliminera fattigdomen endast genom att utvecklingsländernas utveckling är såväl ekonomiskt, samhälleligt som naturekonomiskt hållbar. För att nå målet behövs det ett världsomfattande partnerskap i vilket både den offentliga och den privata sektorn deltar så väl i utvecklings- som industriländerna.

  • 1955 Finland blir medlem av FN
  • 1962 Det första gemensamma nordiska utvecklingsprojektet i Tanganyika (nuv. Tanzania)
  • 1965 Det första bilaterala utvecklingsprojektet: Skogsskolan i Remel i Tunisien
  • 1970 Målet sätts att höja Finlands bistånd till 0,7 procent av BNI
  • 1991 Finlands utvecklingssamarbete når 0,8 procent av BNI
  • 1995 Finland med i EU:s utvecklingssamarbete
  • 2001 Principbeslut: Utvecklingssamarbetet koncentreras till färre länder och bredare program
  • 2004 Regeringens utvecklingspolitiska program: FN:s millenniedeklaration ger ramarna för Finlands utvecklingspolitik
  • 2007 Regeringens utvecklingspolitiska program: Mot en rättvis och hållbar mänsklighetspolitik

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 12.6.2009


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi